przetwarzanie danych

Rodo

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA  ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Działając na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), wchodzącego w życie z dniem 25.05.2018 r. – dalej „Rozporządzenie” lub „RODO” − informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBS Partner Finanse i Ubezpieczenia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku, ul. 3 Maja 10, 38-500 Sanok wpisanej przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Xll Wydział Gospodarczy do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000914088, REGON 389554961, NIP 6871974292, zwana dalej także jako „Spółka”, dane kontaktowe Spółki: tel. +48 13 46 31 100, e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; adres strony internetowej: www.pbsparter.pl.
 2. Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z Inspektorem tym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną przetwarzania danych osobowych w Spółce pod numerem telefonu +48 13 46 31 100, lub na adres e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Spółka przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

    1) Jeśli na dzień 25.05.2018 r. łączy Panią/Pana umowa ze Spółką:

 1. podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy ze Spółką, w tym w celu dokonania badania zdolności kredytowej (art. 6 ust. 1, lit.b Rozporządzenia),
 2. realizacji zawartej ze Spółką umowy pożyczki (art. 6 ust. 1, lit.b Rozporządzenia),
 3. zarządzania ryzykiem, oceny zdolności kredytowej, w tym także oceny ryzyka wystąpienia opóźnienia w spłacie zobowiązania, po wygaśnięciu zawartej ze Spółką umowy (art. 6 ust. 1, lit.a Rozporządzenia),
 4. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce związanych z prowadzoną działalnością pożyczkową i realizacją zawartych umów o pożyczkę (art. 6 ust. 1, lit.c Rozporządzenia),
 5. marketingu oraz promocji produktów i usług oferowanych przez Spółkę art. 6 ust. 1, lit.a Rozporządzenia),
 6. dochodzenia roszczeń art. 6 ust. 1, lit.f Rozporządzenia),
 7. wewnętrznych celów administracyjnych, oraz wynikających ze stosowania ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, w tym analizy portfela udzielonych pożyczek oraz statystyki i raportowania (art. 6 ust. 1, lit.f Rozporządzenia).

    2) Jeśli na dzień 25.05.2018 r. nie łączy Panią/Pana żadna umowa ze Spółką

 1. podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy ze Spółką, w tym w przypadku umów pożyczki konsumenckiej, w celu przeprowadzenia procesu badania zdolności kredytowej (art. 6 ust. 1, lit.b Rozporządzenia),
 2. marketingu oraz promocji produktów i usług oferowanych przez Spółkę (art. 6 ust. 1, lit.a Rozporządzenia),
 3. zarządzania ryzykiem, oceny zdolności kredytowej, w tym także oceny ryzyka wystąpienia opóźnienia w spłacie zobowiązania, po wygaśnięciu zawartej ze Spółką umowy (art. 6 ust. 1, lit.a Rozporządzenia),
 4. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce związanych z prowadzoną działalnością pożyczkową art. 6 ust. 1, lit.c Rozporządzenia),
 5. wewnętrznych celów administracyjnych Spółki, oraz wynikających ze stosowania ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości,w tym analizy portfela kredytowego oraz statystyki i raportowania (art. 6 ust. 1, lit.f Rozporządzenia).
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom:

     1)      Biuro Informacji Kredytowej S. A.,

     2)      BIG InfoMonitor S. A.,

     3)      InfoMonitor Biuro Informacji Kredytowej S.A.

     4)      Związek Banków Polskich,

     5)      Ministerstwo Finansów,

     6)      Generalny Inspektor Informacji Finansowej,

     7)      Komisja Nadzoru Finansowego,

     8)      Podkarpacki Bank Spółdzielczy,

     9)      banki, instytucje kredytowe i inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

     10)    podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi w celu wsparcia i ułatwienia prowadzonej działalności bankowej, tj. dostawcy usług IT, audytorzy, firmy windykacyjne, doradcy, ubezpieczyciele i kancelarie prawne, przy czym wyłącznie na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w niniejszej informacji celów przetwarzania, a zatem:
 • w związku w wykonywaniem zawartej przez Panią/Pana ze Spółką umowy – przez okres, na jaki została zawarta, a po tym czasie – przez okres przewidziany przepisami obowiązującego prawa lub w celu zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń z tego tytułu, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych po wygaśnięciu umowy – do czasu wycofania tej zgody,
 • w zakresie wypełniania obowiązków ustawowych ciążących na Spółce w związku z prowadzeniem działalności pożyczkowej i wykonaniem zawartych umów – do czasu całkowitego wypełnienia tych obowiązków przez Spółkę,
 • w zakresie marketingu oraz promocji produktów i usług oferowanych przez Spółkę – do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie danych osobowych,
 • w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych oraz wynikających ze stosowania ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, – do czasu całkowitego wypełnienia uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 1. W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

     1)       prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia,

     2)       prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia,

     3)       prawo do usunięcia danych – w trybie przewidzianym art. 17 Rozporządzenia,

     4)       prawo do ograniczenia przetwarzania danych – w trybie przewidzianym art. 18 Rozporządzenia,

     5)       prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia,

     6)       prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia.      

 1. Informujemy, że w przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 li.a Rozporządzenia, a zatem w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia takiej zgody w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (do dnia 25.05.2018 r. jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie, będzie nim organ będący jego następcą prawnym).
 3. Wskazujemy, że w zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z ze Spółką podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie tych danych ma charakter dobrowolny. Jednakże konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia lub wykonania umowy ze Spółką.

PBS Partner
Finanse i Ubezpieczenia Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 10, 38-500 Sanok
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 00009140088, NIP 6871974292, REGON 389554961
tel. 13 46 31 100

Formularz kontaktowy